Algemene voorwaarden DPP (Dynamic Polo Products) 
Please note: See below the English version of the general terms and conditions of DPP

Artikel 1 Definitie en toepasselijkheid
1. Definities a. Onder ‘Wij’ en ‘Ons’ worden verstaan: DPP (Dynamic Polo Products).  b. Onder ‘U’ en ‘Uw’ wordt verstaan: de opdrachtgever, koper of diegene die anderszins optreedt bij een overeenkomst met ons.
2. Dit zijn de algemene voorwaarden van DPP (Dynamic Polo Products). In deze voorwaarden staan de afspraken die u en wij hebben gemaakt en waar u en wij aan moeten voldoen als u zaken bij ons koopt of anderszins van onze diensten gebruik maakt. Deze voorwaarden zijn van toepassing: a. als u en wij een overeenkomst hebben; b. bij opgestelde aanbiedingen; c. bij offertes en prijsopgaves; d. wanneer wij werkzaamheden verrichten; e. bij leveringen en andere (rechts)handelingen. De algemene voorwaarden gelden ook wanneer wij een andere overeenkomst sluiten.
3. Wij mogen andere afspraken met u maken dan in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. Deze afspraken gelden alleen als deze schriftelijk zijn vastgelegd en u daarmee heeft ingestemd.
4. Deze andere afspraken gelden alleen voor de op dat moment met u afgesloten overeenkomst. Voor andere overeenkomsten gelden weer alle afspraken van de algemene voorwaarden.
5. Verwijst u naar andere algemene voorwaarden in uw aanbod of in uw correspondentie? Dan gelden deze niet. Dit geldt ook wanneer in andere algemene voorwaarden een beding staat opgenomen dat aangeeft dat dit niet het geval is.
6. Wanneer één van de afspraken in deze algemene voorwaarden niet geldig is (nietig is), treedt een afspraak die daar zoveel mogelijk bij past automatisch voor in de plaats. Dit geldt ook voor andere afspraken waar wij geen beroep op kunnen doen. De ongeldigheid van een van de afspraken zal er nooit voor zorgen dat de overige afspraken niet van toepassing zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en termijnen
1. U en wij  zijn niets verplicht wanneer wij u iets aanbieden, bijvoorbeeld bij offertes en prijsopgaves, al dan niet op onze website. Dit is anders wanneer dit duidelijk is aangegeven.
2. Aanbiedingen op onze website zijn geldig zolang zij daar staan vermeld. Bij aanpassingen of verwijdering van het aanbod of de vermelding dat een goed niet op voorraad is, komt dit aanbod onmiddellijk te vervallen. 
3. Doen wij u een aanbod dat afwijkt van ons aanbod op de website, dan is dit aanbod tot één (1) maand na verzending geldig. U heeft dus één maand de tijd om te reageren. Dit kan langer zijn maar dan moet dit schriftelijk zijn afgesproken. 
4. Termijnen waarbinnen wij werkzaamheden verrichten of een product moeten leveren, zijn op geen enkel moment uiterste termijnen. Leveren wij niet op tijd? Dan heeft u geen recht op een schadevergoeding, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
5. Doen wij een aanbod dat afwijkt van de aanbiedingen op de website? Dan is deze alleen voor u bestemd. 
6. Staat er in een offerte of prijsopgave een schrijffout of een kennelijke vergissing? En u had dit zelf kunnen begrijpen? Dan is de offerte of de prijsopgave niet meer geldig. Geef dit aan ons door zodat wij u een aangepaste offerte of prijsopgave kunnen toesturen.
7. Het is niet mogelijk met een deel van de offerte/ prijsopgave akkoord te gaan. Wij zijn dus niet verplicht om bij een samengestelde offerte/ prijsopgave een gedeelte van de opdracht uit te voeren voor het daarbij vermelde deel van de kosten. 

Artikel 3 Hoe ziet de overeenkomst eruit?
1. Een overeenkomst ontstaat wanneer: a. wij een vrijblijvend aanbod doen;  b. dit aanbod u heeft bereikt; c. u het eens bent met dit aanbod en hiermee akkoord gaat en; d. dit akkoord ons heeft bereikt en wij dit hebben bevestigd.
2. Heeft uw akkoord op ons aanbod ons nog niet bereikt? Dan mogen wij ons aanbod intrekken. Er ontstaat dan geen overeenkomst.
3. Wij zijn niet verplicht een overeenkomst met u aan te gaan wanneer wij alleen een prijsopgave (wel of niet offerte genoemd), begroting, voorcalculatie of een soortgelijke mededeling aan u sturen.
4. Wij zijn niet verplicht een overeenkomst met u aan te gaan wanneer bepaalde goederen niet op voorraad zijn.
5. Wij zijn niet verplicht een overeenkomst met u aan te gaan als uit eerdere ervaringen is gebleken of wij een sterk vermoeden hebben dat u zich niet houdt aan de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
6. Besluit u om bij de aanvaarding van het aanbod voorbehouden of wijzigingen aan te brengen? Dan komt er pas een overeenkomst tot stand wanneer wij schriftelijk aan u hebben aangegeven dat wij hiermee akkoord gaan. Deze instemming heeft in geen enkel geval betrekking op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door u worden gehanteerd. 7. Wij mogen altijd de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan door een andere partij laten uitvoeren.

Artikel 4 Wat spreken wij af over de prijzen/tarieven.
1. Wij maken samen vooraf afspraken over de prijzen voor alle leveringen en andere (rechts)handelingen.
2. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur tijdens de productie.
3. De opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting/VAT. Wij zijn BTW/VAT geregistreerd. Ons BTW/VAT nummer is: NL1911.47.606.B.01.
4. De opgegeven prijzen zijn exclusief de heffingen die niet in lid 3 zijn genoemd, belastingen, rechten van overheidswege en verzendkosten, tenzij anders vermeld. 
5. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra risico’s aanwezig zijn, dan kunnen wij een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen. Deze toeslag is afhankelijk van de risico’s die wij nemen. Extra risico’s kunnen onder meer volgen uit het feit dat het gaat om een bestelling op maat.
6. Prijzen die eerder zijn gebruikt binden ons niet voor toekomst. Bij een latere overeenkomst in de toekomst moeten dus weer nieuwe afspraken worden gemaakt over de prijzen.

Artikel 5 Wanneer mogen wij de prijzen veranderen.
1. Wij mogen de overeengekomen prijs verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: a. stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn; b. stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten; c.  invoering van nieuwe of een wijziging van bestaande overheidsheffingen, in - en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland; d. Omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die niet aan ons kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen; e. Omstandigheden die hiermee zijn te vergelijken.
2. U bent verplicht de verhoogde prijs te betalen, voor zover deze verhoging niet meer betreft dan 10% van de overeengekomen prijs. 
3. Voorzien wij dat de prijsverhoging meer zal zijn dan 10% van de overeengekomen prijs? Dan moeten wij dit bij u melden. Deze verhoging is voor uw rekening, tenzij u binnen zeven (7) dagen schriftelijk aan ons laten weten dat u niet akkoord bent met de verhoging. 
4. Meldt u, conform lid 3, aan ons dat u het niet eens bent met de prijsverhoging? Dan zullen wij met u overleggen over een mogelijke wijziging van de overeenkomst. Eventuele overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst gelden alleen, nadat deze schriftelijk door ons zijn bevestigd en door u en wij zijn ondertekend.
5. Indien het overleg, zoals bedoeld in lid 4, niet tot een oplossing leidt, dan zijn wij en u bevoegd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 
 
Artikel 6 Wat als de prestatie gewijzigd moet worden?
1. Wij mogen de overeengekomen prestatie wijzigen wanneer wij vinden dat dit voor het goed uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.
2. Zorgt de wijziging van de prestatie voor meerwerk of meer kosten? Dan is artikel 5 van toepassing 
3. Leiden door u verzochte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst tot extra kosten? Dan zijn deze altijd volledig voor uw rekening. Artikel 5 lid 2, 3, 4 en 5 zijn dan niet van toepassing.

Artikel 7 Wij kunnen vragen om zekerheid
1. Verwachten wij dat u zich niet zult houden aan uw verplichtingen? Denken wij bijvoorbeeld dat u de factuur niet kunt betalen? Dan mogen wij van u eisen dat u ons daarover direct zekerheid geeft. U moet daarnaast uw verplichtingen gewoon blijven nakomen. Kunt u dit niet, dan mogen wij uitvoer van de overeenkomst (tijdelijk) staken totdat u deze zekerheid wel biedt en uw verplichtingen nakomt. Wij zijn hiervoor niet schadeplichtig.
2. Kunt u ons deze zekerheid niet geven? Dan kunnen wij de overeenkomst beëindigen en wordt deze als ontbonden beschouwd. De door ons tot het moment van ontbinding geleverde goederen zullen in dat geval alsnog door u moeten worden betaald. Wij kunnen daarnaast nog een schadevergoeding van u vorderen.
 
Artikel 8 Hoe vindt de betaling plaats?
1. Het bedrag dat u moet betalen is voor ons direct opeisbaar wanneer wij een overeenkomst sluiten. Dit geldt ook wanneer er nog geen factuur is. 
2. Voor zover geen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, vragen wij u vriendelijk de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Dit dient te gebeuren op de bank- of girorekening, dan wel naar de Paypal-rekening die op de factuur staat vermeld. 
3. U mag geen bedragen verrekenen. Daarnaast mag u de betaling niet opschorten. 
4. Betaalt u niet binnen 14 dagen? Dan bent u direct in verzuim. Wij hoeven u niet in gebreke te stellen of op een andere manier te wijzen op uw betaalverplichting. U bent vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan. De rente wordt berekend over het deel dat u nog niet heeft betaald. Wij mogen ook (buiten)gerechtelijke incassokosten op u verhalen. De verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten zijn 15% over het verschuldigde bedrag met een minimum van €150,00. De bovengenoemde rente en buitengerechtelijke incassokosten zijn onmiddellijk opeisbaar.
5. Lid 4 is niet van toepassing als dit in strijd is met dwingend recht. In dit geval bent u de eventuele wettelijke rente en/of wettelijke incassokosten verschuldigd.
6. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van de contractuele rente.
7. Een door u betaald bedrag wordt eerst van de incassokosten afgetrokken, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Heeft u meerdere facturen niet betaald? Dan wordt de betaling eerst van de oudste factuur afgetrokken, vervolgens op de één na oudste factuur enzovoort.
8. Moeten wij u in rechte betrekken om betaling of nakoming af te dwingen? Dan bent u verplicht om alle proceskosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen als wij geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld.
 
Artikel 9 Mogen wij afwijken van de afspraken?
 1. Kleine afwijkingen van afspraken gemaakt door u en wij over technische gegevens, kleur, maten, capaciteiten enzovoorts zijn toegestaan.
2. Als het geleverde kleine afwijkingen vertoont ten opzicht van de foto’s en specificaties op de website, dan zijn wij de overeenkomst alsnog correct nagekomen.
3. Kleine afwijkingen zijn: a. afwijkingen van 10% of minder in het totale werk; b. afwijkingen die in redelijkheid geen of weinig invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.
 
Artikel 10 Wat als wij onze afspraken niet nakomen?
 1. Hebben wij een goed geleverd? Dan verzoeken wij u met enige spoed te controleren of wij de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Klopt er iets niet? Laat ons dit zo snel mogelijk schriftelijk weten. Doe dit zo concreet en gedetailleerd mogelijk. U dient dit in ieder geval te doen binnen acht (8) kalenderdagen na op- of aflevering. Doet u dit niet? Dan wordt ervan uitgegaan dat wij onze afspraken goed zijn nagekomen. Wij hoeven niks meer te herstellen en u kunt geen schadevergoeding vorderen.
2. Ook als u ons schriftelijk op de hoogte stelt van zaken die niet kloppen, moet u evengoed aan uw betalingsverplichtingen blijven voldoen. U kunt deze niet opschorten tot het moment dat u wel tevreden bent. 
3. Wij mogen na een ingebrekestelling en ook tijdens verzuim een nieuwe deugdelijke prestatie leveren om het gebrek te herstellen. Wij zijn dan alsnog onze afspraken nagekomen en de overeenkomst is volledig deugdelijk. U heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
4. Onze prestatie wordt als deugdelijk gezien zodra u: a. het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt; b. deze aan iemand anders heeft geleverd, of door iemand anders respectievelijk in gebruik heeft laten nemen, heeft laten bewerken of verwerken of aan iemand heeft laten leveren. Dit geldt ook wanneer u daarvoor de handelingen van lid 1 van dit artikel heeft uitgevoerd.
5. In het geval de termijnen in dit artikel, onredelijk kort zijn, dan kunnen u en wij afspraken maken over de aanpassing van de termijn.
6. Heeft u op ons een vordering op basis van reclames? Dan vervalt deze automatisch na één (1) jaar. Deze vervaltermijn start op de dag nadat u bekend bent geworden met de schade of u daarmee bekend had kunnen zijn.
 
Artikel 11 Wat geldt bij overmacht? 
 1. Is er sprake van overmacht en kunnen wij daardoor onze verplichting niet nakomen? Dan wordt onze verplichting opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt. Dit kan maximaal twee (2) maanden duren. Na deze twee (2) maanden mogen zowel u als wij de overeenkomst geheel of voor een gedeelte schriftelijk ontbinden.
2. Wij hoeven in zo’n situatie, waarbij wij niet, niet behoorlijk of niet tijdig onze afspraken kunnen nakomen, geen schadevergoeding te betalen.
3. Met overmacht bedoelen wij elke omstandigheid die buiten onze macht ligt en van zodanige aard is, dat niet meer van ons kan worden verlangd dat wij onze afspraken nakomen.
Artikel 12 opschorting/beëindigen van de overeenkomst?
1. Zonder tussenkomst van een rechter en zonder u in gebreke te stellen mogen wij nakoming opschorten en/of de overeenkomst beëindigen als u: a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan u is verleend; b. in staat van faillissement bent verklaard of een aanvraag daartoe heeft ingediend; c. een verplichting niet (volledig) nakomt of wij vermoeden dat u deze niet (volledig) zal nakomen. Dit recht bestaat naast andere rechten die wij hebben.
2. Wij laten dit schriftelijk aan u weten en wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen. 
3. Hebben wij nog vorderingen op u? Dan mogen wij deze meteen en geheel opeisen. 

Artikel 13 ontbinding van de overeenkomst door de consument.
 1. Bent u consument en gaat u met ons een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte aan? Dan kunt u de overeenkomst zonder opgave van redenen in een aantal gevallen ontbinden. 
2. Neemt u een dienst bij ons af dan heeft u de in lid 1 genoemde mogelijkheid binnen 14 dagen na de dag dat u de overeenkomst met ons sluit.
3. Koopt u een zaak bij ons dan heeft u de in lid 1 genoemde mogelijkheid binnen 14 dagen nadat u: a. alle zaken heeft ontvangen die u in eenzelfde bestelling bij ons heeft besteld of; b. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de bestelde zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen of; c. de eerste zaak heeft ontvangen in het geval wij hebben afgesproken dat wij regelmatig zaken leveren gedurende een bepaalde periode.
4. Wilt u gebruik maken van de ontbindingsmogelijkheid, dan dient u hiervan binnen de genoemde termijnen melding te maken via de mail. Wij mogen voorwaarden stellen aan de manier van melding op onze website.
5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het ontbindingsrecht ligt bij u.
 
Artikel 14 ontbinding niet mogelijk.
 1. U heeft geen recht op ontbinding, zoals bedoeld in artikel 13, bij: a. een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen; b. een overeenkomst waarbij u ons specifiek verzocht heeft u te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, tenzij wij dan alleen zaken leveren die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren; c. een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling; d. een overeenkomst tot het verrichten van diensten, als wij de dienst al hebben uitgevoerd en u ons toestemming had verleend om met de dienst te beginnen. U
doet in dit geval afstand van uw recht van ontbinding zodra wij de dienst hebben uitgevoerd en meldt dit schriftelijk aan ons; e. een overeenkomst waarbij wij een zaak leveren die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; f. Een overeenkomst tot het leveren van een zaak die snel bederft of een beperkte houdbaarheid heeft; g. Een overeenkomst tot het leveren van een zaak die niet geschikt is om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; h. Een overeenkomst tot het leveren van een zaak die die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 
Artikel 15 Uw verplichting bij ontbinding
 1. Als u gebruik maakt van uw mogelijkheid om te ontbinden volgens artikel 13, dan bent u verplicht om zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, het product terug te sturen of te overhandigen aan ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. 
2. U zendt de zaak terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij wij hebben aangegeven de kosten zelf te dragen.
 
Artikel 16 Onze verplichtingen bij ontbindingen
 1. Na ontvangst van de ontbindingsmelding, zoals benoemd in artikel 13 lid 4, sturen wij zo spoedig mogelijk een bevestiging daarvan.
2. Wij vergoeden de door u betaalde kosten, inclusief eventuele leveringskosten die wij in rekening hebben gebracht voor de geretourneerde zaak, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop wij de zaak, met alle geleverde toebehoren, retour hebben ontvangen of tot u aantoont dat u de zaak heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Als wij aanbieden het product zelf af te halen, vergoeden we door u betaalde kosten binnen 14 dagen nadat wij uw melding tot ontbinding van de overeenkomst hebben ontvangen. 
4. U gaat ermee akkoord dat wij de terugbetaling regelen op een door ons te kiezen methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.
5. Heeft u gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering? Dan hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Artikel 17 Heeft u schade? 
1. Zijn wij verplicht uw schade te vergoeden? Dan hoeven wij nooit meer te betalen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar in dit specifieke uitkeert. 
2. Keert onze aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden dan ook, niet uit? Dan hoeven wij een schadevergoeding te betalen ter hoogte van maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, waar de schade betrekking op heeft. 
3. Is het factuurbedrag hoger dan €4.000,-? Dan hoeven wij een schadevergoeding te betalen ter hoogte van maximaal van €4.000,-. 
4. Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade.
5. Heeft u indirecte schade? Dan komt deze schade niet voor onze rekening. U kunt hierbij denken aan gevolgschade, misgelopen (gederfde) winst, vertragingsschade of alle andere vormen van schade die niet zijn genoemd in lid 4 van dit artikel. 
6. Ingeval van schade zijn wij alleen aansprakelijk wanneer:  a. u, ons direct (onverwijld), op de juiste manier (deugdelijk) en schriftelijk in gebreke stelt. U moet ons zo volledig en gedetailleerd mogelijk informeren over de tekortkomingen. Op deze manier kunnen wij adequaat reageren; b. u ons een redelijke termijn geeft om de schade/ tekortkoming te herstellen;  c. wij, binnen de termijn die u ons geeft, de tekortkoming niet hebben hersteld; d. de schade aan ons toe is te rekenen;
7. Vraagt u binnen een jaar na de dag dat u bekend was, of redelijkerwijs had kunnen zijn, met de schade én de aansprakelijke partij niet om een schadevergoeding? Dan vervalt elk recht op een schadevergoeding.
8. Alles wat in bovenstaande artikel staat over het afweren of beperken van de aansprakelijkheid (tegenover u) geldt ook richting onze leidinggevende, vennoten, bestuurders, werknemers of een andere partijen die wij bij deze overeenkomsten hebben betrokken.
 
Artikel 18 Vrijwaring
 1. U en wij hebben afgesproken dat u ons vrijwaart tegen en schadeloos stelt voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de uitvoer van deze overeenkomst. Door ons gemaakte kosten, die wij moeten maken als gevolg van een aanspraak van derden, zijn hierbij inbegrepen.
2. Boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen vanuit de overheid komen voor uw rekening.
3. Deze verplichting tot vrijwaring geldt ook ten aanzien van onze leidinggevenden, werknemers en andere door ons ingeschakelde partijen bij de overeenkomst.
 
Artikel 19 Intellectueel eigendom
 1. Wij behouden alle rechten van intellectueel eigendom op de door ons gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, gegevens op de website en dergelijke. Het maakt hierbij niet uit of u voor de vervaardiging ervan kosten heeft betaald Dit is alleen anders als wij en u schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De gegevens uit lid 1 mogen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Doet u dit
toch? Dan bent u aan ons, per overtreding, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. De boetes zullen verschuldigd zijn door het enkele feit dat u in strijd handelt met dit lid, maar laat onverminderd het recht van ons om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
3. U moet de gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek aan ons retourneren of vernietigen binnen een door ons gestelde termijn. Doet u dit niet? Dan bent u aan ons een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. De boetes zullen verschuldigd zijn door het enkele feit dat u in strijd handelt met dit lid, maar laat onverminderd het recht van ons om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 20 Adviezen en verstrekte informatie
 1. U kunt geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die u van ons krijgt als deze geen betrekking hebben op de overeenkomst.
2. Als u aan ons gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mogen wij bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als deze is ontstaan wegens onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke.
3. Artikel 18 is ook van toepassing met betrekking tot het gebruik van adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke die u aan ons heeft (laten) verstrekken.
 
Artikel 21 Levering en risico
1. Wij leveren zaken aan u bij ons op het hoofdkantoor. Het is mogelijk hier andere afspraken over te maken. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd.
2. Verzenden wij zaken aan u, dan bent u verantwoordelijk voor de verpakkings- en verzendkosten, alsmede voor eventuele kosten voor het verzekerd verzenden van de zaak. Het risico van het transport ligt bij u. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tijdens het transport.
3. U moet meewerken aan de levering.
4. Hebben wij de zaken op de overeengekomen plaats aan u geleverd? Dan komen de geleverde zaken vanaf dat moment voor uw rekening en risico.
5. Weigert u de zaken bij de levering in ontvangst te nemen? Dan bent u direct, zonder ingebrekestelling, in verzuim en dus aansprakelijk voor alle schade die als gevolg hiervan wordt geleden.
Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud en retentie
1. Zolang u niet (volledig) heeft betaald of zolang u andere verplichtingen uit een overeenkomst met ons niet nakomt, blijven wij eigenaar van alle geleverde goederen. Dit heeft ook betrekking op door u verschuldigde rente en (buiten)gerechtelijke kosten.
2.  Rust er op de door ons geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud? Dan bent u verplicht deze goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
3. Rust er op de door ons geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud? Dan mag u deze, buiten uw normale bedrijfsuitoefening, niet bezwaren. 
4. Komt u uw (betalings-)verplichtingen niet of niet op tijd na of is er sprake van een situatie zoals uitgewerkt in artikel 12 lid 1? Dan mogen wij de goederen waar een eigendomsvoorbehoud op van toepassing is, terug nemen. Wij mogen deze goederen vasthouden, totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Daarnaast blijven onze overige rechten bestaan.
5. Totdat u aan ons alle openstaande vorderingen heeft voldaan, kunnen wij uw zaken onder ons houden (retentie). Wij kunnen op deze zaken onze vordering met voorrang verhalen, tenzij u ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

Artikel 23 Toepasselijk recht
1. Op alle offertes/prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien enige van de bovenstaande bepalingen in een bepaalde situatie in strijd is met dwingend recht, vervalt alleen op dat moment de toepassing van deze bepaling. De overige bepalingen uit de algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Artikel 24 Geschillen
1. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van onze hoofdvestiging.
(update: april 2019)

 

General terms and conditions DPP (Dynamic Polo Products)

Article 1 Definitions and applicability
1. Definitions a.  ‘We’, ‘Our’ and ‘Us’ means: DPP (Dynamic Polo Products).  b.  ‘You’ en ‘Your’ means: the client, the buyer or the person who otherwise enters an agreement with us.

2. This document contains the terms and conditions of DPP (Dynamic Polo Products). These terms and conditions contains the agreements we made and govern the sale of products to you and all other services we provide to you. These terms and conditions apply: a. when you and us have an agreement; b. in case you or us draft a proposal; c. in case of offers and quotations; d. when we preform work activities; e. in case of delivery and other (legal) actions. These terms and condition also apply when we enter into another agreement with you.

3. We can deviate from these terms and conditions, provided these deviations have been put in writing and you have agreed with them.  

4. The deviations mentioned in clause 3 only apply to the agreement you and we have entered at that moment. If you and we enter a new agreement these terms and conditions are fully applicable again.

5. Are you referring to other terms and conditions in your offer or correspondence? These do not apply to the agreement between you and us. This is also the case if these terms and conditions contain a clause that the aforementioned is not the case.  

6. When one of the provisions in these terms and conditions is invalid (void), a new provision, that matches this provision as much as possible, automatically replaces that provision. This is also the case with any other provision we can’t use. Any invalidity of one of the provisions of these terms and conditions shall never give rise to the invalidity of the remaining provisions. 

 

Article 2 Offers, quotations and terms
1. Any proposal, offer or quotation, on our website or otherwise, from us does not commit you and us to anything, unless this has been explicitly stated by us. 

2. Any proposal, offer or quotation on our website is valid as long as it is placed there. If a proposal is altered, removed or if a product is out of stock, it immediately expires. 

3. Have we made a proposal, offer or quotation to you that is not on our website at that moment? In that case this proposal is valid for one (1) month after we sent this offer to you. You and we can agree to extend this term, but this has to be put writing before this is valid. 

4. Terms within which we have to deliver goods or perform and service or work, are never deadlines. Do we fail to deliver on time? Then you have no right to any (damage) compensation. 

5. Do we make you a proposal, offer or quotation that’s not on our website at that moment? Then this proposal, offer or quotation applies strictly to you.  
 
6. Does our proposal, offer or quotation contain a writing error or an apparent error? And should you have known this was the case? In that case our proposal, offer or quotation is no longer valid. Please inform us about this and we will send you a new proposal, offer or quotation. 

7. It’s not possible to partially agree to any of our proposals, offers or quotations. At no point are we obligated to perform a part of the assignment mentioned in a proposal, offer or quotation for the price specified therein. 

 

Article 3 How does an agreement look?
1. An agreement comes into being when: a. we make you non-binding offer;  b. this offer had reached you; c. you agree with this offer and; d. your approval has reached us and we confirmed this to you.

2. Has your approval has not yet reached us? Then we are allowed to withdraw our offer. In that case no agreement will come into being.

3. We are not obligated to enter in an agreement with you if we’ve only sent you a quotation, estimate, calculation or any similar statement. 

4. We are not obligated to enter an agreement with you when certain goods are out of stock. 

5. We are not obligated to enter an agreement with you if previous experience with you has shown that you do not abide to the obligations in the agreement or these terms and conditions or if we have a strong suspicion this will be the case.

6. In case you change the offer or hold restrictions tot his offer, then an agreement can only come into being when we have notified you in writing that we agree to these changes and/or restrictions. This approval never applies to the changing of the applicable terms and conditions. 

7. We are always allowed to let a third party carry out (part of) the agreement for us.


Article 4 Prices.
1. You and we have to agree upon the initial price before any deliveries or other (legal) actions are made.

2. The price in the agreement is based on the normal working hours and hours of work during the production or while carrying out the agreement.

3. Our prices include VAT. We are VAT registered and our VAT numer is: NL1911.47.606.B.01.

4. All taxes (excluding VAT), levies, fees and shipping costs are not included in our prices, unless otherwise stated. 

5. Does carrying out the agreement for you bring risks for us? Then we can charge you with a fee on top of the agreed price. The price of the fee depends on the risks we have to take to carry out the agreement. For instance, risks can derive from the fact that we have to deliver a custom order to you. 

6. Prices used in the past do not bind us in the future. If you and we enter a new agreement, we have to agree upon a price again. 

Article 5 When can we change the prices?
 1. We are allowed to increase the price we agreed on, in case one or more of the following circumstances occur after the agreement came into being: a. An increase in costs of materials, semi-finished products or services which are necessary when carrying out this agreement; b. An increase in shipping costs, salaries/wages, social security contributions, and other costs regarding terms of employment; c. The introduction of new or the change of existing government levies, import and export fees, or other internal or external levies and/or taxes; d. Conditions that occur, even though we did not have to expect this or to take this into account when the agreement came in to being, which are not imputable to us and raise the costs we have to make when carrying out this agreement; e. Similar circumstances and/or conditions.

2. You are obligated to pay the increased price, insofar as this increase is less than 10% of the price we agreed on.

3. Do we anticipate that the increase of the price will be higher than 10% of the price we agreed on? Then we have to report this to you. You are obligated to pay the increased price, unless you inform us in writing that you object to the increase, within seven (7) days after we report the increase to you.

4. Do you object to the increase, in accordance with clause 3? Then we will consult with you about a possible change to the agreement. Potential changes to the agreement will only apply after they have been confirmed in writing by us and you and us have signed the confirmation.

5. If we are not able to find a solution during the consultation, referred to in clause 4, then you and us are both able to cancel the agreement. In this case a  letter of default is not necessary. 
 
Article 6 What happens if we have to change  the agreed upon work, service or goods?
1. We are allowed to change the work, service or goods we agreed upon if we believe that this is necessary to properly carry out the agreement

2. Does the change, mentioned in clause 1, result in extra work and/or an increase in costs? In that case article 5 applies.

3. Did you request for a change in the agreed upon work, service or goods? And does this change result in an increase in costs? In that case, these costs will always be charged to you in full. Article 5, clause 2, 3, 4 and 5 do not apply in this case.


Article 7 We can demand you provide collateral.
1. Do we suspect that you won’t meet your obligations concerning the agreement or these terms and services? For instance, do we suspect that you won’t pay one of our invoices? Then we can demand that you immediately provide us collateral. In addition, you have to fulfil all other obligations to us. If you are unable to do this, then we are allowed to (temporarily) suspend our obligations to you. We are not liable for any damage this may cause.

2. Are you unable to provide us collateral? Then we are allowed to terminate the agreement. In case we delivered goods to you or provide services for you prior to the termination, you are obligated to compensate us for these goods and/or services. It’s also possible for us to claim damages.
 
Article 8 How will a payment take place?
1. The amount you have to pay to us, will immediately fall due after the agreement between you and us has come into being. This also applies when there is no invoice.

2. If the payment of the full price we agreed upon has not been made in advance, we kindly ask you to pay within 14 days after the date of invoice. The payment has to be made to the bank- or giro account number or the Paypal account specified on the invoice.

3. You are not allowed to offset any of our claims against a claim of your own. Furthermore, you are not allowed to suspend payment in any way.

4. Do you fail to pay the full price we agreed on within 14 days? In that case you will immediately be placed in default. A notice of default or any other reminder of your payment obligation will not be required. You will subsequently be charged an interest rate of 1% per month on the amount due (whereby part of a month will count as a full month) until such time as full payment is made. All extrajudicial collection costs will also be payable by you. The extrajudicial collection costs payable by you will be charged 15% of the amount due, with a minimum of € 150,00. The abovementioned interest and extrajudicial collection costs will be immediately due. 

5. Clause 4 will not apply if found to be contrary to applicable mandatory law. In this case the statutory interest rate and/or statutory extrajudicial collection costs will be charged to you.

6. In case the statutory interest rate is higher than the contractual interest rate during a period of time, the statutory interest rate will apply instead of the contractual interest rate during this period.

7. Payments received from you will first be applied in settlement of the outstanding extrajudicial collection costs, subsequently in payment of the interest due and finally in payment of the principal. Did you fail to pay multiple invoices? In that case, payments received from you will first be applied in settlement of the oldest invoice, subsequently the second oldest invoice and so on.

8. Are we required to start proceedings against you to demand payment or performance of the agreement? In that case you will be obligated to pay all of the costs incurred in connection with these proceedings, such as the costs for legal representation and legal counsel costs, in the event that our case proves successful, wholly or in part. 

 
Article 9 Can we deviate from the agreement?                                                                                                           1. Small changes to the agreement regarding technical data, colour, measurements, dimensions, capacities and so on are allowed.

2. If the goods we delivered to you, show small variations compared to the pictures and specifications posted on our website, then we still properly fulfilled the agreement.

3. Small changes include: a. Changes that make up 10% or less of the total agreement b. Changes that reasonably have no or little consequence to the use of the goods or work. 
 
Article 10 What happens if we don’t fulfil our agreements?
1. Did we deliver a good to you? In that case we request that you check as soon as possible if we fulfilled the agreement. Is something not right? Please inform us about this in writing as soon as possible. Be as specific and detailed as possible. You have to inform us about any shortcoming within eight (8) calendar days after we produce or deliver the goods to you. Do you fail to do this? In that case  it's considered that we  fulfilled the agreement without shortcomings. In that case we are no longer obligated to repair or remedy anything and you are no longer able to claim compensation.

2. Even if you inform us in writing about any shortcomings, you have to continue to fulfil your payment obligation. You are not allowed to suspend these obligations until you are satisfied with the performance of the agreement.

3. After a notice of default and when we are in default, we are allowed to remedy or repair any shortcoming. In that case we still fulfilled the agreement without shortcomings. You are no longer able to claim compensation or terminate the agreement.

4.  Our performance is considered to be adequate after: a. you take into use, manipulate or process the delivered goods; b. you deliver these goods to a third party or; c. a third party takes into use, manipulates, processes these goods or delivers them to another party. This clause also applies if you performed the actions mentioned in clause 1 beforehand

5. In case the terms, mentioned in this article are unreasonably short, you and us can agree to change these terms.

6. Do you have a claim against us based on your right of complaint? In that case the claim automatically expires after one (1) year. The expiry period  will start after the day you learn, or should've learned about the damage you suffered.
 
Article 11 What happens in case of force majeure?
1. Are we unable to perform our obligations because of force majeure? In that case our obligations are suspended during the period of force majeure with a maximum of two months. After two months you and us are allowed to (partially) terminate the contract. The termination has to be in writing.

2. In case of force majeure, where we are unable to perform our obligations on time or adequately, we are not liable for any (damage) compensation.

3. With force majeure we mean: any circumstance beyond our control and of such a nature, that we can no longer be required to perform the agreements.
 
Article 12 suspension/termination of the agreement?
 1. We shall be at liberty to suspend our performance or terminate the agreement without any notice of default or judicial intervention being required in case you: a. apply for or are granted a moratorium;   b. are subject to bankruptcy proceedings, or are declared bankrupt; c. fail to (fully) comply with an obligation  or we suspect this will be the case. The abovementioned rights exist alongside other rights we possess.  

2. If we make use of the rights mentioned in clause 1, we will inform you about this in writing. In that case we are not obligated to compensate any damage you suffered.

3. Do we have claims on you? In that case these claims are payable forthwith and in full.
 
Article 13 cancelling the agreement if you're a consumer.
 1. Are you a consumer and did you enter a distance or off-premises agreement with us? In that case you may be able to cancel the agreement with us without giving us any reason.

2. Do we provide a service to you? In that case you'll be able to make use of the provision, mentioned in clause 1, within 14 days after the day you enter into the agreement with us.

3. Are you buying an item from us? In that  case you'll be able to make use of the provision, mentioned in clause 1, within 14 days after you: a. received all items you ordered from us in one order or; b. received the last shipment or last part if the item you ordered with us consists of multiple parts or shipments or; c. received the first item in case we agreed to deliver items to you on a regular basis during a certain period of time;

4. Do you want  to make use of the provision, mentioned in clause 1? Then you have to inform us about this decision through an e-mail. We are allowed to impose conditions on the way you inform us.

5. You bear the risk and burden of proof for the correct and timely use of your right to cancel the agreement.  
 
Article 14 cancellation not possible.
1. It's not possible to cancel the agreement, in accordance with article 13, in case of: a. an agreement for which the price is dependent on fluctuations in the financial market which cannot be controlled by us and which may occur within the cancellation period; b. an agreement where you have specifically requested a visit from us for the purpose of carrying out urgent repairs or maintenance, unless we only deliver the items necessary to perform the repairs or maintenance; c. an agreement concluded at a public auction; d. an agreement to perform a service, if the service has been fully performed us, and performance of the service began after a request by you. In this case you notify to us in writing that you acknowledge that you lose the right to cancel the agreement once the contract has been fully performed by us; e. an agreement where we deliver items to you which are made to your specifications, are manufactured based on a specific choice or decision  by you or are clearly personalised. This clause does not apply if the goods were prefabricated; f. an agreement where we deliver items to you which are liable to deteriorate or expire rapidly; g. an agreement where we deliver items which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons, if they become unsealed after delivery; h. an agreement where we deliver items, in case the items become mixed inseparably (according to their nature) with other items after delivery.
 
Article 15 Your obligations in case of cancellation
 1. If you make use of the right to cancel the agreements, as mentioned in article 13, you are obligated to return or hand over the items to us without delay, and at the latest within 14 days after the day you informed us about your decision to cancel the agreement. This clause does not apply if we offered  to collect the items.

2. You will return the items with all the accessories we provided with the items, in its original state and packaging, if this is reasonably possible, and in accordance with reasonable and clear instructions provided by us.

3. You will bear all direct costs of returning the items, unless we offered to bear these costs.
 
Article 16 Our obligations in case of termination of the agreement.                                                                          1. After we receive the notice, as referred to in article 13 clause 4, we will send you a confirmation as soon as possible.

2. We will reimburse the price payed by you, including possible shipping costs we charged to you for the items that will be returned,  within 14 days after the day we receive the returned items, including all accessories we provided with the items or you have supplied evidence of having sent back the items, including all accessories we provided with the items, whichever is the earliest.

3. If we offer to collect the items, we will reimburse the price payed by you, within 14 days after the day we received your notification about the cancellation of the agreement.

4. You expressly agree with us choosing the method of reimbursement. We will not impose any fee on you in respect of the reimbursement.

5. Did you chose a kind of delivery costing more than the least expensive generally acceptable kind of delivery offered by us? In that case we don't have to reimburse the extra costs for delivery.
 
Article 17 Did you suffer damages?
1. Are we obligated to provide compensation for damage suffered by you? In that case we never have to pay you more than the amount that is covered by our liability insurer in that particular case.  

2. Does our liability insurer, for whatever reason not cover the damages ? In that case we never have to pay you more than the invoice value connected  to the agreement within which the damages occurred.  

3. Is the invoice value, as referred to in clause 2, higher then € 4,000,-? In that case  the compensation we have to pay you will never be higher than € 4,000,-.

4. We can only be liable for direct damage. 
 
5. Did you suffer indirect damage? We are not liable for these damages. You can think of consequential loss, loss of profits, damages as a result of delay or any other form of damage that isn't mentioned in clause 4.

6. In case of damage we can only be liable if: a. you immediately (without delay) and properly send us a  notice of default in writing. In the notice you have to inform us, as detailed as possible, about the shortcomings in the performance of the agreement. This way, we can properly address the issue; b. You allow us a reasonable period to remedy the shortcomings or repair the damages; c. We were unable to remedy the shortcomings or repair the damages within the period you allowed us and; d. The damage is attributable  to us.

7. Do you fail to claim damage you suffered within one year after the day you learned, or should've learned about this damage and the liable party? In that case, you will cease to have entitlement to any compensation. 8. Everything in this article regarding limitation and exclusion of liability (regarding you) also applies to our managerial staff, employees and other parties involved in  this agreement by us.
 
Article 18 indemnification
1. You and us have agreed that you shall indemnify us against and compensate us for any claims from third parties that are in any way connected with the performance of this agreement. This includes costs incurred by us in connection with a claim from a third party.

2. Penalties, claims, periodic penalty payments and other measures imposed by the government will be borne by you.

3. The abovementioned obligation to indemnify us, also applies to our managerial staff, employees and other parties involved in  this agreement by us.
 
Article 19 Copyrights and  intellectual property
1. We shall retain the copyrights and all intellectual property rights in the offers made by us, designs, images, drawings, (test)samples provided by us, information and data found on our website and suchlike. These copyrights and intellectual property rights shall continue to belong to us regardless of whether or not the costs of generating the data or goods were charged to you. Deviation from the above is only possible if you and us have agreed to this in writing.

2. Without prior express written consent from us, data and goods, referred to in clause 1, may not be copied, used or shown to third parties. Infringement of this clause will render you liable to pay us an immediately due and payable penalty of € 25,000,-- for each infringement. The penalty will be payable immediately after infringement of this clause by you, without prejudice to our right to claim (damage) compensation in full or ask you to fulfil the agreement

3. The data as referred to in clause 1 of this Article must be returned  to us or destroyed within the period specified by us. Infringement of this provision will render you liable to pay us an immediately due and payable penalty of € 1,000,-- per day. The penalty will be payable immediately after infringement of this clause by you, without prejudice to our right to claim (damage) compensation in full or ask you to fulfil the agreement 
 
Article 20 Advice and information provided by us
1.  No rights may be derived by you in respect of advice and information obtained from us when this is not related to the agreement.

2. Where data, drawings and suchlike are provided by you to us, we may rely on the accuracy and completeness thereof in the performance of the agreement. We are not liable for any damage as a result of inaccurate or incomplete  data, drawings and suchlike provided by you.

3. Article 18 also applies in relation to the use of advice, drawings, calculations, designs, materials, samples, models and suchlike provided to us by you or a third party in your name.
 
Article 21 Delivery and risk of transport
 1. Items  will be delivered to you at our main office, unless you and us have agreed otherwise in writing.

2. Do we ship items to you? Then you will bear the costs for packaging, transport and (insured) shipping. The risk of transport will be borne by you. We are not liable for any damage to the goods during transport.

3. You are required to cooperate with the delivery.

4. Did we deliver the goods to the agreed upon location? The risks attached to the good transfers to you at that time.

5. Do you refuse to accept the goods on delivery? In that case you are in default by operation of law without any notice of default being required and therefore liable for any damage or loss that arises as a result.
 
Article 22 Retention of title and right of retention
1. Title to any good we delivered to you shall remain vested in us and shall not pass to you until the purchase price for all delivered goods has been paid in full and received by us and you have fulfilled  all other commitments we agreed on. This includes any interest or (extra)judicial costs owed to us.  

2. Are any of the delivered goods subject to retention of title? In that case you shall store the goods with the necessary care and mark these goods in a manner reasonably satisfactory to us indicating that title to these goods remains vested in us.  

3. Are any of the delivered goods subject to retention of title? In that case you are not  authorised to sell, encumber or alienate these goods outside your normal business operations.

4. Did we not receive the purchase price for the delivered goods in full or on time, did you fail to fulfil any other commitment we agreed on or does a situation as mentioned in article 12 clause 1 occur? In that case we shall be at liberty to repossess all items still in your possession which are subject to retention of title, notwithstanding other rights we have. We are entitled  to keep possession of these goods until we receive the purchase price for the goods in full and you have fulfilled  all other commitments we agreed on.   

5. Until such time as all outstanding amounts owed to us by you have been paid in full, we may hold on to your items (retention). In this case we are entitled to recover by preference the amounts due from these items, unless the Other Party furnishes adequate security in respect of such amounts.
 
Article 23 Governing law.
1. Dutch law will be applicable to all the proposals we do, all offers and quotations we make, all the agreements we enter, all the work activities we perform, all the deliveries we make and any other (legal) action we take.

2. If, in a certain situation, any of the articles or clauses in the agreement or these terms and conditions are in breach of mandatory law (ius cogens), these  articles and/or clauses will only be inapplicable for this specific situation. All other articles and clauses in the agreement or these terms and conditions will continue to be fully applicable.

3. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is expressly and entirely excluded.
 
Article 24 Disputes                                                                                                                                                      1. In case of a dispute, You agree to submit to the exclusive jurisdiction of the court that holds competence within the district where our (head) office is located. Our (head) office is located on the address registered within the handelsregister of the Kamer van Koophandel.

Please note: This protocol is translated from Dutch. Should any discrepancy exist between the English translation and the Dutch original version, the Dutch version shall prevail.

(update: April 2019)